Ketenzorg

Huisartsenpraktijk Smid is sinds 1 januari 2010 aangesloten bij de Eerstelijns Zorggroep Haaglanden (ELZHA), een organisatie van ruim 200 huisartsen in de regio Haaglanden. Op 1 januari 2019 is Zorggroep ELZHA onderdeel geworden van HADOKS (Haaglandse dokters). In dit samenwerkingsverband kan nog beter gewerkt worden aan het versterken en ondersteuning van huisartsenzorg, patientenzorg en het opleiden van zorgprofessionals in de haagse regio. 

HADOKS ondersteunt de praktijk met name bij het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg rond een aantal chronische ziektebeelden (diabetes, hart- en vaatzieken en COPD), de zgn. ketenzorg.
Deze zorg is gebaseerd op actuele protocollen en richtlijnen. De aanpak bestaat uit het verzorgen van voorlichting, patiënten actief betrekken bij de zorg, opzetten van een persoonlijk zorgplan, de afstemming met andere zorgverleners en meer inzicht verkrijgen in meetwaarden en betere protocollering van zorg. Hierdoor neemt de kans op complicaties sterk af dan wel worden complicaties eerder opgespoord zodat er snel kan worden bijgestuurd.
Ter verdere optimalisering van de chronische ketenzorg werken er in de praktijk een aantal verpleegkundigen als praktijkondersteuners-somatiek in de praktijk.
Praktijkondersteuners -somatiek (POH - S) nemen taken over van de huisarts. Zij richten zich vooral op mensen met chronische aandoeningen, zoals diabetes en hart- en vaatziekten. Zij voeren periodieke controles uit, geven begeleiding en advies over de aandoening en verbetering in de levensstijl van patiënten. Praktijkondersteuners zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door hen uitgevoerde onderdelen van huisartsgeneeskundige zorg. De huisarts is altijd eindverantwoordelijk voor de ketenzorg die de praktijkondersteuner verleent.
De financiering van de ketenzorg vindt plaats d.m.v. zgn. Diagnose Behandelcombinaties (DBC s). Bij ketenzorg treedt één zorgaanbieder op als hoofdcontractant naar de verzekeraar.  Dit is in dit geval ELZHA/HADOKS. De gecontracteerde zorgaanbieder (huisarts) wordt dan gekwalificeerd als "onderaannemer", waarmee  ELZHA/HADOKS op haar beurt contracten afsluit.
Zie voor aanvullende informatie over de zorggroep de website  www.elzha.nl